Obchodní podmínky

leaf image

Obchodní podmínky

 

obchodní společnosti MEDICON Pharm s.r.o.

Antala Staška 167/80

140 00, Praha 4 - Krč

IČO: 03661989

č.účtu: 2102300011/2700 (účet veden u UniCredit Bank a.s.)

firma je zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 208256

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti MEDICON Pharm s.r.o., se sídlem Praha 4 - Krč, Antala Staška 167/80, PSČ 140 00, IČ: 03661989, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 208256 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je provozován prodávajícím na internetové adrese www.osatka.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy kupující jedná s úmyslem objednat a nakoupit zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.                                                                                                                             

1.3. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kupující zasláním objednávky současně stvrzuje, že se seznámil s obsahem obchodních podmínek, a že je akceptuje.

1.4. Podmínky odchylné od obsahu obchodních podmínek je možné si sjednat mezi stranami samostatně v rámci kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 

1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva i obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.

1.6. Znění obchodních podmínek je prodávající oprávněn měnit nebo doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčeny právní vztahy vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace je kupující oprávněn přistupovat do svého uživatelského rozhraní, ze kterého může provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

2.2. Kupující je povinen uvádět v registraci i objednávce takové správné a pravdivé údaje, které umožňují vystavení platného daňového dokladu, záručního listu a řádné doručení objednaného zboží prodávajícím. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující povinen při jakékoliv jejich změně aktualizovat.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně přístupových informací ke svému uživatelskému účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání svého uživatelského účtu třetím osobám.

2.4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména pokud kupující svůj uživatelský účet dlouhodobě, tj. alespoň déle než 24 měsíců, nevyužívá anebo pokud zásadním způsobem nebo opakovaně poruší své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy či obchodních podmínek.

2.5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího nebo v jiných obdobných případech.

 

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Zbožím se podle obchodních podmínek rozumí mimo jiné zboží ve smyslu ustanovení § 85 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“).

3.3. Prodávající zajišťuje kupujícímu možnost přístupu k informační službě poskytované farmaceutem nebo farmaceutickým asistentem v souladu s ustanovením § 85 odst. 2 písm. d) zákona o léčivech s tím, že příslušná informační služba zároveň zajišťuje shromažďování a předávání informací o podezření na nežádoucí účinky léčivých přípravků, které jí byly oznámeny. Informační službu je možné kontaktovat na telefonním čísle 261 006 335 nebo na elektronické adrese phcshop@mediconpharm.cz, a to v rámci úředních hodin ve dnech Pondělí - Pátek od 7:00 do 19:00 hodin.

3.4. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží nabízeném prodávajícím ke koupi, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně zákonné daně z přidané hodnoty v souladu s platnou právní úpravou. Nabídka zboží a ceny jsou platné po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Prodávající není povinen s kupujícím uzavřít kupní smlouvu ohledně nabízeného zboží.

3.5. Webové rozhraní obchodu obsahuje rovněž informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží s tím, že tyto informace platí pouze po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu, a pouze v případech, kdy je zboží doručováno na území České republiky. Údaje o nákladech spojených s dodáním zboží se liší podle zvoleného způsobu dodání zboží. Pokud nelze náklady na dodání zboží stanovit předem, mohou být kupujícímu dodatečně účtovány.

3.6. Kupující objednává od prodávajícího zboží, které je uvedeno na internetových stránkách www.osatka.cz a to prostřednictvím aplikace - objednávkového formuláře, který kupujícímu umožňuje vybrat druh, množství zboží a způsob úhrady kupní ceny za příslušné zboží. Údaje v objednávce označené jako povinné je kupující povinen pravdivě vyplnit. Objednávkový formulář dále obsahuje informace o objednávaném zboží, jeho ceně, včetně způsobu její úhrady, údaje o požadovaném způsobu doručení objednaného zboží, a o nákladech spojených s dodáním objednaného zboží (dále jen „objednávka“).

3.7. Kupující je povinen před tím, než uskutečnění úkony směřující k uzavření kupní smlouvy, přečíst si tzv. příbalovou informaci, kterou nalezne v aplikaci u každého nabízeného zboží na webovém rozhraní, a seznámit se s pokyny při zacházení se zbožím. V případě nejasností ohledně takto získaných informací se kupující obrátí v souladu s článkem 3.3. obchodních podmínek na informační službu.

3.8. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a v případě potřeby měnit uváděné údaje, které kupující do objednávky vložil, a to s ohledem na zjištění a opravení případných chyb vzniklých při zadávání objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto přijetí objednávky kupujícímu potvrdí elektronickou poštou na e-mailovou adresu uvedenou v uživatelském rozhraní nebo na objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.9. Proces objednávky je ukončen potvrzením formuláře objednávky ze strany kupujícího. Potvrzením objednávky kupující prohlašuje, že u prodávajícího závazně objednává v objednávce uvedené zboží v uvedeném množství.

3.10. Prodávající je vždy oprávněn s ohledem na charakter objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dodání zboží) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení jeho objednávky.

3.11. Objednávka kupujícího se považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy ohledně zboží uvedeného v objednávce. K uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím dochází v okamžiku doručení potvrzení o přijetí objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu, a to na elektronickou adresu kupujícího. Prodávající je povinen objednávku kupujícího neprodleně, tj. nejpozději do následujícího pracovního dne, potvrdit na elektronickou adresu kupujícího, nebo se ve stejné lhůtě k objednávce jinak vyjádřit.

3.12. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na připojení k internetu, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.13. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží a kupující se zavazuje toto zboží od prodávajícího, přepravce či od jiné prodávajícím pověřené osoby převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

3.14. Obsah kupní smlouvy je možné měnit nebo doplňovat pouze se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.

 

4. Dodaní zboží a jeho podmínky

4.1. Prodávající se zavazuje zajistit balení a dopravu objednaného zboží ke kupujícímu (dále jen „zásilka“) takovým způsobem, který zabezpečí zachování jakosti a nepoškození zboží v souladu s ustanovením § 85 odst. 2 písm. b) zákona o léčivech.

4.2. V případě, že je způsob dopravy zásilky ujednán na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4.3. Prodávající dále zajistí, aby byly zásilky expedovány nejdéle ve lhůtě 3 dnů od přijetí objednávky prodávajícím, nedohodnou-li se strany jinak, anebo aby bylo kupujícímu nejdéle ve lhůtě 3 dnů od přijetí objednávky oznámeno, že v této lhůtě nelze zásilku z vážných důvodů expedovat s tím, že prodávající se zavazuje nabídnout v tomto případě kupujícímu jiné alternativní zboží, je-li to možné.

4.4. Způsoby dodání zboží jsou následující:

4.4.1. osobní odběr zboží v místě ujednaném v kupní smlouvě,

4.4.2. osobní odběr zboží v kamenném obchodě prodávajícího,

4.4.3. obchodní balík s dobírkou smluvním přepravcem,

4.4.4. obchodní balík dodaný smluvním přepravcem při platbě převodem nebo složením kupní ceny na bankovní účet prodávajícího.

4.5. Jestliže je prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při jeho dodání.

4.6. Pokud je z důvodů na straně kupujícího nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než uvedeným v objednávce, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s tímto opakovaným nebo jiným způsobem doručovaní zboží.

4.7. Kupující je povinen při převzetí zboží od přepravce zkontrolovat neporušenost obalů zboží a případné vady na obalech neprodleně nahlásit přepravci. Kupující je oprávněn odmítnout převzít zboží od přepravce pouze v případě, že kupující objektivně shledá neoprávněné vniknutí do zásilky. O této skutečnosti je kupující rovněž povinen neprodleně informovat prodávajícího.

4.8. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dopravou zboží uvedeném na webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno na území České republiky, v jiném případě budou dodací podmínky a výše jejich nákladů sjednány dodatečně a samostatně.

4.9. Dodáním zboží se rozumí okamžik doručení zboží kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí převzetí objednaného zboží kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti prodávajícího dodat objednané zboží. Odevzdáním zboží kupujícímu se rozumí okamžik, který nastane předáním zboží ze strany dopravce ve prospěch kupujícího, ledažeby si kupující sám určil dopravce, aniž by mu byl prodávajícím nabídnut.

4.10. Způsob doručení zboží je určen v kupní smlouvě. Nepřevezme-li kupující v souladu s kupní smlouvou zboží při jeho dodání, je prodávající oprávněn požadovat náhradu nákladů za uskladnění nebo je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

4.11. Prodávající si v souladu s ustanovením § 2132 vyhrazuje vlastnické právo ke zboží, a to do úplného zaplacení kupní ceny kupujícím. Jestliže nabude kupující vlastnické právo ke zboží před jeho převzetím, má prodávající do odevzdání zboží kupujícímu práva a povinnosti schovatele. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího již převzetím tohoto zboží.

4.12. Náklady na dodání objednaného zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní obchodu a jsou účtovány k tíži kupujícího. Prodávající si vyhrazuje právo změnit způsob dopravy, pokud tak bude nutné pro úspěšné doručení zásilky.

4.13 Pokud zásilka překračuje standardní velikosti či váhu, vyhrazuje si prodávající právo navrhnout jinou cenu dopravy nebo odstoupit od smlouvy..

  

5. Cena zboží a platební podmínky

5.1. Cena zboží je uvedena a hradí se v české měně, tj. české koruně (CZK).

5.2. Cena zboží je uvedena na webovém rozhraní včetně zákonné daně z přidané hodnoty.

5.3. Kupující může prodávajícímu uhradit kupní cenu za zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží jedním z níže uvedených způsobů:

5.3.1. bezhotovostně bankovním převodem nebo složením kupní ceny na účet prodávajícího č. 2102300011/2700, vedený u UniCredit Bank s tím, že kupující uvede variabilní symbol platby, kterým je číslo jeho objednávky,

5.3.2. v hotovosti na místě určeném v kupní smlouvě,

5.3.3. bankovní platební kartou na zabezpečeném webovém rozhraní obchodu nebo při osobním odběru zboží,

5.3.4. dobírkou na místě určeném v kupní smlouvě.

5.4. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši s tím, že jestliže nebude možné tyto náklady stanovit předem, mohou být tyto náklady prodávajícím účtovány dodatečně. Není-li dále výslovně uvedeno jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.5. Prodávající nepožaduje po kupujícím zálohu či jinou obdobnou platbu na úhradu kupní ceny. Tímto ustanovením není dotčena případná povinnost kupujícího uhradit kupní cenu předem podle ustanovení článku 5.8. obchodních podmínek.

5.6. Kupní cena je splatná v případě platby v hotovosti nebo na dobírku při převzetí zboží kupujícím. V případě bezhotovostní platby nebo složením kupní ceny na účet prodávajícího je kupní cena splatná do tří dnů ode dne následujícího po dni, kdy došlo k uzavření kupní smlouvy.

5.7. Při bezhotovostní platbě je kupující povinen při úhradě kupní ceny uvádět variabilní symbol platby, kterým je číslo jeho objednávky. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn v případě bezhotovostní platby nebo složení na účet prodávajícího v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na účet prodávajícího, v případě platby v hotovosti nebo při dodání zboží na dobírku okamžik zaplacení kupní ceny prodávajícímu nebo přepravci při předání zboží.

5.8. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že nedojde k dostatečnému potvrzení objednávky ze strany kupujícího podle ustanovení čl. 3.10. obchodních podmínek, požadovat od kupujícího uhrazení celé kupní ceny před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1, věta první, občanského zákoníku se nepoužije.

5.9. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu není možné vzájemně kombinovat, ledaže by mezi kupujícím a prodávajícím bylo výslovně ujednáno jinak. V případě uplatnění více slev v jednom nákupu je na zboží aplikována jen jedna z těchto slev, a to ta v nejvyšší možné hodnotě.

5.10.  Není-li stanoveno jinak, lze každou slevovou či dárkovou poukázku užít pouze jednorázově a v rámci jednoho nákupu není možné kombinovat slevové a dárkové poukázky. V případě, že je hodnota dárkové poukázky vyšší, než je hodnota celého nákupu, rozdíl se na novou poukázku nepřevádí a nevyčerpaná suma se zpětně neproplácí.

5.11. Po zaplacení kupní ceny za objednané zboží vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu prodávající kupujícímu zašle v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

6. Práva z vadného plnění

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními platné právní úpravy, zejména pak ustanoveními § 1914 až §1925, ustanoveními § 2099 až §2117 a ustanoveními § 2161 až § 2174 občanského zákoníku.

6.2. Věcí se v ustanoveních 6. článku obchodních podmínek rozumí zboží, kterým je předmět koupě mezi prodávajícím a kupujícím.

6.3. Kupující je povinen při převzetí zboží si jej pečlivě prohlédnout, přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství.

6.4. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady, tedy zejména za to, že zboží v době převzetí:

6.4.1. má vlastnosti, které si strany ujednaly s tím, že jestliže chybí ujednání, pak má zboží takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží anebo na základě reklamy jimi prováděné;

6.4.2. se hodí k účelu, který pro jeho použití uvádí prodávající, nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

6.4.3. odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

6.4.4. je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a

6.4.5. vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.5. Ustanovení článku 6.4. obchodních podmínek se nepoužije u zboží prodávaného za sníženou cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.6. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí zboží, má se za to, že vada byla již při převzetí zboží, neodporuje-li to právní úpravě obsažené v zákoně o léčivech, zejména pak datu spotřeby zboží.

6.7. Kupujícímu nenáleží právo z vadného plnění, jestliže kupující před převzetím zboží věděl, že věc má vadu, anebo pokud vadu kupující sám způsobil.

6.8. Na zboží je poskytována v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku zákonná záruka na vady, které se vyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců, nebo po dobu použitelnosti zboží (expirace), která je uvedena na obalu zboží. Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. 

6.9. Kupující není oprávněn vůči prodávajícímu uplatňovat práva z vadného plnění ohledně takové vady zboží, kterou musel kupující s vynaložením obvyklé pozornosti zjistit již při uzavření kupní smlouvy. Odpovědnost prodávajícího podle shora uvedeného naopak je dána, jestliže kupujícího výslovně ujistil ohledně této vady, že zboží je bez vad.

6.10. Práva z vadného plnění (reklamace) uplatňuje kupující v sídle prodávajícího nebo elektronickou poštou na adrese eshop@osatka.cz. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Prodávající zajistí kupujícímu v souvislosti s reklamací dodaného zboží možnost vrácení tohoto zboží, a to takovým způsobem, který nezpůsobí kupujícímu zvláštní náklady při vrácení reklamovaného zboží v souladu s ustanovením § 85 odst. 2 písm. e) zákona o léčivech. Vracet reklamované zboží je možné osobně nebo prostřednictvím poštovních služeb na adrese Lékárna Pharmacentrum Budějovická, Antala Staška 1670/80, 140 46, Praha 4.

6.11. Kupující není oprávněn uplatňovat jako vadu zboží následek takové skutečnosti, když se prokáže, že zboží používal v rozporu s jeho účelem a návodem. Kupující je povinen se předem seznámit s návodem zboží, které je přístupné na webovém rozhraní prodávající nebo je oprávněn si od prodávajícího vyžádat informace o zboží, které je prodávající povinen na žádost kupujícímu poskytnout.

6.12. Kupující je v případě zjištění vady na dodaném zboží povinen tuto vadu bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu. Jestliže kupující neoznámí bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Půjde-li o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 2 let po odevzdání věci.

6.13. Prodávající je povinen po provedení úhrady kupní ceny, vystavit kupujícímu doklad o zakoupení zboží, který slouží pro účely odpovědnosti prodávajícího za vady jako záruční list.

6.14. Jestliže je vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci nebo její součásti, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené

b) na odstranění vady opravou,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od kupní smlouvy.

6.15. Podstatným porušením kupní smlouvy se rozumí takové podstatné porušení povinnosti, o kterém porušující strana již při uzavření kupní smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana kupní smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 

6.16. Kupující při podstatném porušení kupní smlouvy sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující bez souhlasu prodávajícího měnit, ledaže by kupující žádal opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

6.17. Jestliže prodávající v přiměřené době vady neodstraní nebo neoznámí kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující místo odstranění vady požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od kupní smlouvy odstoupit.

6.18. Jestliže si kupující v souladu s ustanovením článku 6.16. obchodních podmínek nezvolí své právo včas, může uplatňovat práva z vadného plnění při nepodstatném porušení kupní smlouvy.

6.19. Kupující má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny i v případě, že prodávající nemůže dodat kupujícímu novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc jinak opravit. Toto právo svědčí kupujícímu rovněž v případě, jestliže prodávající nezjedná nápravu vad v přiměřené době, nebo v případě, že by zjednání nápravy způsobilo kupujícímu značné obtíže.

6.20. Jestliže je vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

a) na odstranění vady, nebo

b) na přiměřenou slevu z kupní ceny.

6.21. Dokud kupující neuplatní právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od kupní smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady je prodávající oprávněn odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

6.22. Jestliže prodávající vadu na zboží včas neodstraní nebo ji odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od kupní smlouvy odstoupit. Takto provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího. 

6.23. Při dodání nového zboží ze strany prodávajícího vrátí kupující prodávajícímu a na jeho náklady zboží původně dodané.

6.24. Pokud je společně se zbožím dodaném na základě kupní smlouvy, od které kupující odstoupí, poskytnut ze strany prodávajícího dárek, je darovací smlouva mezi stranami uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně předmětného dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek, nedohodnou-li se kupující a prodávající jinak.

6.25. Dojde-li k výměně zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. V případě výměny součásti zboží, běží nová záruční doba jen ve vztahu k této součásti zboží.

6. 26. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady a postup při reklamaci zboží upravuje Reklamační řád prodávajícího.

 

7. Odstoupení od kupní smlouvy

7.1. Kupující bere na vědomí, že podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku není mimo jiné oprávněn odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, stejně jako zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, a dále od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

7.2. Kromě případů uvedených v ustanovení článku 7.1. obchodních podmínek nebo v jiných případech, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující právo od kupní smlouvy v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku bez udání důvodu odstoupit, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Jestliže je předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo několik částí zboží, počíná lhůta pro odstoupení kupujícího od smlouvy plynout ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Pro zachování lhůty kupujícího k uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy postačí, bylo-li předmětné odstoupení v rámci shora uvedené lhůty prodávajícímu kupujícím prokazatelně odesláno.

7.3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen toto odstoupení oznámit ve lhůtě podle ustanovení článku 7.2. obchodních podmínek prodávajícímu, a to

7.3.1. dopisem na adresu Lékárna Pharmacentrum Budějovická, Antala Staška 1670/80, 140 46, Praha 4,

7.3.2. e-mailem na elektronickou adresu prodávajícího , anebo

7.4. Kupující může k odstoupení od kupní smlouvy využít vzorový formulář, který je přílohou obchodních podmínek.

7.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy podle článku 7.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Předmětné zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené, je-li možné v původním obalu, a to do 14 dnů ode dne odstoupení kupujícího od kupní smlouvy. Lhůta pro vrácení zboží zůstane zachována, jestliže v rámci této lhůty kupující zboží prodávajícímu prokazatelně odešle.

7.6. Zboží kupující vrátí v souladu s ustanovením čl. 7.5. obchodních podmínek osobně na adrese Lékárna Pharmacentrum Budějovická, Antala Staška 1670/80, 140 46, Praha 4 nebo poštovním balíkem na téže adrese. Bude-li vracet kupující zboží prostřednictvím poštovního balíku, zajistí, aby vracené zboží bylo řádně zabezpečeno proti poškození nebo zničení. Za zboží poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného balení nelze vrátit kupujícímu kupní cenu. Náklady spojené s vrácením zboží zpět prodávajícímu v případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy nese kupující, a to i v případě že zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.

7.7. Prodávající je bez zbytečného odkladu od obdržení vráceného zboží ze strany kupujícího oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zda-li vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno nebo částečně spotřebováno.

7.8. Přímé náklady kupujícího spojené s vrácením zboží nese kupující s tím, že tyto náklady odpovídají ceně dodání zboží poštovním přepravcem.

7.9. V případě platného odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího v souladu s obchodními podmínkami a příslušnými právními předpisy, vrátí prodávající kupujícímu do 14 dnů ode dne, kdy bylo prodávajícímu doručeno oznámení kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy, peněžní prostředky přijaté od kupujícího, které představují kupní cenu a náklady na dodání zboží. Prodávající však není povinen vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující zboží předá nebo jinak prokáže, že zboží prodávajícímu řádně odeslal.

7.10. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Shora uvedené vrácení peněžních prostředků za dodání zboží se nevztahuje na případy osobního odběru zboží kupujícím 

7.11. Vrácení přijatých peněžních prostředků kupujícímu se uskuteční stejným způsobem jako přijetí kupní ceny prodávajícím od kupujícího, anebo jiným způsobem na základě ujednání mezi smluvními stranami. Prodávající je oprávněn vrátit kupujícímu tyto peněžní prostředky již při vrácení zboží.

7.12. Kupující bere na vědomí, že nese odpovědnost za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti, tedy kupující nese odpovědnost za to, jestliže vrácené zboží bude jinak poškozeno, jinak opotřebeno či částečně spotřebováno. Prodávajícímu poté vůči kupujícímu vzniká nárok na náhradu škody tím vzniklé. Nárok na náhradu škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7.13. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to stejným způsobem, jakým prodávající kupní cenu od kupujícího přijal, anebo jiným způsobem na základě ujednání mezi smluvními stranami.

7.14. Pokud je společně se zbožím dodaném na základě kupní smlouvy, od které kupující odstoupí, poskytnut ze strany prodávajícího dárek, je darovací smlouva mezi stranami uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně předmětného dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek, nedohodnou-li se kupující a prodávající jinak.

Formulář pro odstoupení od smlouvy

 

8. Další práva a povinnosti smluvních stran, závěrečná ustanovení 

8.1. Prodávající je ve vztahu ke kupujícímu ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1. písm. e) občanského zákoníku vázán kodexem chování, kterým je Etický kodex České lékárnické komory.

8.2. Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy phcshop@mediconpharm.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.2.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

8.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění, a to v souladu s podmínkami uvedenými v zákoně o léčivech. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o ochraně spotřebitele“).

8.4. Státní ústav na kontrolu léčiv je správním úřadem vykonávajícím svou působnost v oblasti léčiv. Sídlo ústavu se nachází na adrese Praha 10, Vinohrady, Šrobárova 48, PSČ 100 00, odkaz na webové stránky www.sukl.cz.

8.5. Kupující na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8.6. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona o ochraně spotřebitele, zákona o léčivech, a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

8.7. Pokud právní vztah související s užitím webového rozhraní obchodu nebo s uzavřením kupní smlouvy obsahuje mezinárodní prvek, pak si strany sjednávají, že tento právní vztah se bude řídit českým právním řádem. Tím nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

8.8. Kupní smlouva, včetně obchodních podmínek je prodávajícím archivována v elektronické podobě a není přístupná.

8.9. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení kupujícího od kupní smlouvy podle článku 7. obchodních podmínek.

8.10. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, bude nahrazeno takovým ustanovením, jehož obsah se platnému ustanovení nejvíce přibližuje tak, aby byl zachován celkový smysl obchodních podmínek. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení obchodních podmínek není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení obchodních podmínek. Změny nebo doplnění obchodních podmínek vždy vyžadují písemnou formu. 

8.11. Obchodní podmínky nabývají účinnosti ke dni 25.5. 2018. 

8.12. Kontaktní údaje prodávajícího: Lékárna Pharmacentrum Budějovická, Antala Staška 1670/80, 140 46, Praha 4

         

Adresa pro doručování písemností: Lékárna Pharmacentrum Budějovická, Antala Staška 1670/80, 140 46, Praha 4

Adresa elektronické pošty: eshop@osatka.cz

Telefonní spojení: 261 006 335

Informační linka: 261 006 330

 

V Praze dne 25. 5. 2018

Abychom vám mohli nabídnout pohodlnější a jednodušší prohlížení našich stránek, využíváme pro to soubory zvané „cookies“. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“, nebo je můžete odsouhlasit jednotlivě v „Upravit nastavení“.

Nastavení