Oblíbené

Pravidla soutěže Pečeme s Ošatkou

leaf image


PRAVIDLA SOUTĚŽE "Pečeme s Ošatkou"

Organizátor soutěže:

MEDICON Pharm s.r.o.

Antala Staška 1670/80, Praha 4, 140 00

IČ: 03661989

DIČ: CZ03661989

(dále jen „organizátor“)

 

Název soutěže: Pečeme s Ošatkou

Místo průběhu soutěže: Soutěž probíhá na území České republiky prostřednictvím facebookového profilu Ošatka.cz.

 

Trvání soutěže: 15.5. - 10.6. 2021

 

Podmínky účasti v soutěži: Soutěžícím se může stát fyzická osoba starší 15 let s doručovací adresou na území České republiky, která splňuje stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“).

 

Pravidla soutěže a způsob určení vítězů:

Soutěžící má za úkol poslat na e-mailovou adresu soutez@osatka.cz e-mail s receptem na přípravu dezertu, který bude obsahovat:

1)     Název dezertu

2)     Seznam potřebných ingrediencí

3)     Pracovní postup

4)     Vlastní fotografii hotového dezertu

 

Podmínkou účasti v soutěži je, že v seznamu ingrediencí musí být obsaženy alespoň dva produkty, které je možno zakoupit na osatka.cz. 

 

Vyhlášení soutěže proběhne nejpozději do 15. 6. 2021 prostřednictvím slosování všech zaslaných emailů splňujících výše uvedené podmínky. Výherce vylosuje Organizátor, videozáznam losování bude k dispozici na facebookovém profilu Organizátora. Výherci budou kontaktováni e-mailem. Výběr nejlepších receptů může být uveřejněn na sociálních sítích a webových stránkách Organizátora. Organizátor si vyhrazuje právo použít soutěžní recepty a fotky pro své potřeby.

 

Celkem budou vylosováni 3 výherci.

 

Výhra: Dárkový balíček v hodnotě 600 Kč.

 

Soutěžící bere na vědomí, že k vyhlášení budou použity jeho osobní údaje, zejména pak jméno a příjmení. Vyhlášení výsledků bude k dispozici nejpozději do 15.6. na facebookovém profilu organizátora.

 

Práva k fotografiím:

 

Účastník soutěže přihlášením svého díla (fotografie) zároveň čestně prohlašuje, že je autorem přihlašovaného díla a že je tedy oprávněn s tímto autorským dílem ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, plně nakládat a udělit organizátorovi soutěže souhlas s jeho užitím v rozsahu odpovídajícím účelu, obsahu a cílům soutěže, zejména k propagaci organizátora. Příspěvek nesmí porušovat autorská a osobnostní práva třetích osob. Soutěžící přihlášením díla do soutěže uděluje organizátorovi zároveň nevýhradní souhlas (licenci) k bezplatnému užití díla, a to všemi známými způsoby, v tuzemsku i zahraničí, bez omezení množství, po celou dobu trvání autorských majetkových práv k dílu. Organizátor je zejména oprávněn dílo zveřejnit a sdělovat jej veřejnosti v nehmotné podobě, včetně zpřístupňování díla takovým způsobem, že kdokoli k němu může mít přístup na místě a v čase podle své vlastní volby, jakož i rozmnožováním díla k tomu účelu v neomezeném rozsahu jeho vydáním v periodické či neperiodické publikaci, a to v jakémkoliv rozsahu (nákladu), jakož i rozmnožováním v neomezeném rozsahu za účelem takového vydání (rozšiřování) a dílo vystavovat. Organizátor je oprávněn udělit licenci k užití díla bez dalšího ve stejném rozsahu i třetím osobám. Soutěžící přihlášením díla potvrzuje, že souhlasí bez výhrad s podmínkami uvedenými v těchto pravidlech soutěže.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje“) a s jejich zařazením do databáze organizátora, jakožto správce osobních údajů, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, tj. nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to na 2 roky, popř. do odvolání souhlasu.

 

Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mail. Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci soutěžících (dále jen „účastník soutěže“), na dobu od vyhlášení výsledků soutěže až do případného písemného odvolání souhlasu. Osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce, popř. zpracovatelem, se kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě.

 

Práva soutěžících související se zpracováním osobních údajů:

Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručená evropským nařízením GDPR č. 2016/679 a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné a že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat.

 

Společnost MEDICON Pharm s.r.o. respektuje Vaše práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. Máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, a to níže popsaným způsobem. Odvolání Vašeho souhlasu však nebude mít vliv na zpracování Vašich osobních údajů do doby, než svůj souhlas odvoláte.

 

Dále máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu a výmaz, na omezení zpracování, přenositelnost údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů či popř. u příslušného úřadu jiného státu Evropské unie.

 

Rovněž máte právo vznést námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, přičemž pokud tuto námitku vznesete, nebudou již Vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávány.

Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné, bez Vašich osobních údajů však Vám nebude moci být doručeno objednané zboží a/nebo nebudete moci benefitovat z účtu u e-shopu Zdravá výživa a/nebo získávat informace o produktech, speciálních nabídkách, slevách a novinkách.

Bližší informace o zpracování osobních údajů společností MEDICON Pharm s.r.o. naleznete na www.pharmacentrum.cz.

 

V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek či podání týkajících se zpracování jeho osobních údajů se můžete obrátit na společnost MEDICON Pharm s.r.o. zasláním e mailové zprávy na souhlas@mediconpharm.cz nebo osobně na pobočkách společnosti MEDICON Pharm s.r.o. u vedoucího směny nebo jeho zástupce. Můžete také kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů, a to telefonicky na čísle +420 734 284 839, e mailem na DPO@mediconpharm.cz nebo písemně na adrese Antala Staška 1670/80, 140 00 Praha 4.

Tento souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat. Odvoláním svého souhlasu účastník ztrácí nárok na výhru v soutěži.

 

Další důležité podmínky soutěže:

• Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, prodloužit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude vždy k dispozici na odkazu u soutěžního příspěvku.

• Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.

• Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu.

• Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny, případně budou vyřazeny, a to i dodatečně.

• Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či profil vykazuje známky nekalého či podvodného jednání (např.: duplicitní účet).

• Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci.

• Pořadatel dále neručí za doručení zprávy (e-mailu), prostřednictvím které budou informováni výherci soutěže a za doručení výhry zaslané prostřednictvím doručovatele poštovních služeb.

• Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a organizátora soutěže, a osoby jim blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby podílející se na této soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnancům blízkých. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch pořadatele soutěže.

 

Prohlášení: Facebook soutěž nesponzoruje, nepodporuje, neadministruje, nenese za ni odpovědnost a nijak s ní není spojen.